• wunsd2

Baglaýjy näme?

Baglaýjy näme?

 

Baglaýjylar elektrik akymyny we elektrik signallaryny birleşdirýän elektron böleklerdir.

 

Birikdiriji, adatça, elektrik birikmesi bilen signal geçiriş rolunyň arasynda enjamda we böleklerde, komponentlerde, edaralarda, ulgamlarda we kiçi ulgamlarda elektromehaniki komponentlere tok ýa-da signal bermek üçin birikdirilen geçirijini (çyzygy) we degişli jübütleri aňladýar. enjam.Baglaýjy, wilka we rozetka hökmünde hem tanalýan söweş uçarlaryny öndürmek tehnologiýasyndan dünýä indi.Söweşdäki uçarlar ýangyç guýulmaly we ýerde abatlanmalydyr we ýerde geçirilen wagt söweşde ýeňiş gazanmakda ýa-da utulmakda möhüm faktor bolup durýar.Şonuň üçin Ikinji jahan urşunda ABŞ-nyň harby ýolbaşçylary ýerdäki tehniki hyzmatyň wagtyny azaltmagy ýüregine düwdüler, ilki bilen dürli dolandyryş gurallaryny we böleklerini birleşdirdiler, soňra birikdirijiler bilen doly sistema birikdirdiler.Nädogry enjam abatlanylanda, aýrylýar we täzesi bilen çalşylýar we uçar derrew howa arkaly amala aşyrylýar.Uruşdan soň, kompýuteriň, aragatnaşyk we beýleki pudaklaryň ösmegi bilen, özbaşdak tehnologiýadan birleşdirijiniň has köp ösüş mümkinçilikleri bar, bazar çalt ösdi.

 

Baglanyş funksiýasynyň nukdaýnazaryndan, birleşdiriji çap edilen zynjyryň, esasy plastinkanyň, enjamlaryň we ş.m. arasyndaky baglanyşyga düşünip biler.Durmuşa geçirmegiň esasy usullary dört kategoriýa bölünýär: biri IC komponenti ýa-da IC rozetkasy ýaly çap edilen elektron tagtasynyň birikmesi;Iki, PCB birikmesine PCB, adatça çap edilen zynjyr birleşdirijisi ýaly;Üçüsi, kabinet birleşdirijisi ýaly adaty aşaky plastinka bilen aşaky plastinkanyň arasyndaky baglanyşyk;Dört, tegelek birleşdiriji ýaly adaty enjamlar bilen enjamlaryň arasyndaky baglanyşyk.Iň ýokary bazar paýy çap edilen elektron tagtasy we enjamlar biri-birine bagly önümlerdir.


Iş wagty: Iýul-28-2022