• wunsd2

Sim simindäki terminallar näme?

Sim enjamlary terminallary

sim terminallaryTerminallar sim siminde elektron ýa-da elektrik birikmesini gurmak üçin başga bir zerur komponent.Terminal, bu baglanyşygy ýola goýmak üçin kesgitli posta, studiýa, şassi we ş.m. geçirijini ýatyrýan elektromehaniki enjamdyr.Adatça metaldan ýa-da garyndydan durýar, ýöne uglerod ýa-da kremniý ýaly başga geçiriji materiallar bar.

 

Terminalyň görnüşleri

Terminallar köp dizaýnda, şekilde we ululykda bolýar.Baglanyşyklary üpjün etmek üçin elektrik ýa-da elektron geçirijini üpjün edýän birleşdiriji jaýlarda tanyş nokatlar.Birikdiriji pin ýa-da rozetka bilen baglanyşykly geçirijä goşulmak üçin ulanylýan terminler bar - meselem sim ýa-da PCB yzy.Terminalyň görnüşleri hem üýtgeýär.Bular gysylan birikmeler, lehimli birikmeler, lenta birikdirijisine basmak ýa-da hatda sim bilen örtmek bolup biler.Şeýle hem, halka, pyçak, çeňňek, çalt aýyrmak, ok, düwme terminallary we baýdak ýaly köp şekilde gelýär.

 

Dogry simli terminaly saýlamak

Terminal saýlamak, dizaýnyňyza we umuman ulanyşyňyza bagly bolar.Mysal üçin, izolýasiýa edilip ýa-da izolýasiýa edilmez.Izolýasiýa gorag, geçiriji däl gatlak üpjün edýär.Daşky gurşawyň agyr şertlerinde izolýasiýa edilen terminallar enjamy we komponentleri çyglylykdan we temperaturanyň aşa ýokarsyndan goraýar.Izolýasiýa adatça termoplastiki ýa-da termoset polimer örtükden ýasalýar.Daşky gurşaw şertlerinden gorag talap edilmeýän bolsa, izolýasiýa edilmedik terminallar tygşytly saýlawdyr.

Sim simleriniň birleşdirijileri we terminallary sim siminde tapylan esasy komponentlerdir.Sim simleri, käwagt sim gurnama diýlip atlandyrylýar, öz gorag örtüklerinde ýa-da bir simli berkitme bilen birikdirilen köp sanly simleriň ýa-da simleriň toplumydyr.Sim simleri signallary, relýe maglumatlaryny ýa-da elektrik güýjüni geçirmek üçin elektron ýa-da elektrik ulgamlaryny tertipli saklaýar.Şeýle hem, baglanan simleri yzygiderli sürtülmeden, umumy könelmekden, temperaturanyň aşa ýokary bolmagyndan we daşky gurşawyň beýleki şertlerinden ýa-da dwigateliň bolup biläýjek zeperlerinden goraýar.

Sim simleriniň dizaýny programma ýa-da ulgam talaplaryna baglylykda dürli-dürli bolup bilse-de, sim simleriniň üç esasy bölegi birmeňzeşdir.Sim simleri, birikdirijilerden we terminallardan durýar.Soňky ikisi sim simleriniň oňurgasydyr.Sim siminde ulanylýan birikdirijileriň we terminallaryň görnüşleri, enjamyň umumy öndürijiligini, ygtybarlylygyny we durnuklylygyny gönüden-göni kesgitleýär.

Her sim simli programma özboluşly we belli bir funksiýa üçin niýetlenendir.


Iş wagty: Mart-23-2022