• wunsd2

Baglaýjylaryň esasy artykmaçlyklary

Baglaýjylar köpçülikleýin öndürmek aňsat, saklamak aňsat, kämilleşdirmek aňsat, dizaýn çeýeligini we beýleki aýratynlyklary, howa giňişliginde, aragatnaşyk we maglumat geçirişinde, täze energiýa ulaglary, demir ýol tranziti, sarp ediş elektronikasy, energiýa, lukmançylyk we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.Programma meýdanynda önüm tehnologiýasynyň derejesiniň çalt ösmegi we bazaryň çalt ösmegi birleşdiriji tehnologiýanyň ösüşini güýçlendirýär.Şu wagta çenli birleşdiriji önümleriň, spesifikasiýalaryň dürli görnüşleri, gurluş görnüşleri, hünär bölünişi, önümçilik aýratynlyklary görnüp dur, seriýalaşdyrmagyň standart hünär spesifikasiýasy we hünär önümleri.

 

Baglaýjylar häzirki zaman jemgyýetiniň ähli ugurlarynda birleşdirijileri goldaýarlar.Ondan soň, birleşdirijileriň funksional aýratynlyklaryny we olary goldaýan tehnologiýalary we önümçilik proseslerini beýan ediň.

 

Baglaýjylaryň goýmalary.

 

 

Baglaýjy diňe bir akylly telefonlarda, kompýuterlerde we durmuşymyz bilen ýakyndan baglanyşykly beýleki zatlarda ulanylman, eýsem ähli elektroniki terminal enjamlarynda hem giňden ulanylýar.Dizaýn stilleriniň we ulanylyşynyň dürlüligi sebäpli birleşdirijileriň dürli görnüşi bar.Birikdiriji ulananyňyzda näme bolýar?Mysal hökmünde kompýuterleri alalyň.

Ilki bilen, ýat ýerleri bar.Cardat kartasyna birikmek üçin kompýuter korpusynda PCB tagtasyna berkidilen ýeri.

Ikinjiden, kompýuteriň içindäki PCB tagta birikdirijileri üçin ulanylýar.Zynjyr dürli funksiýalara görä birnäçe PCBS-den durýar we bu PCBS-i birikdirmek üçin birikdirijiler talap edilýär.Mundan başga-da, birleşdirijiler LCD ekrany we klawiaturany PCB tagtasyna birikdirmeli.

Ahyrynda IO birleşdirijileri bar.Bu, kompýuteri printere, ykjam enjama, telewizora we beýleki daşarky enjamlara birikdirmek üçin ulanylýan birleşdiriji.

Mundan başga-da, SD kart ýaly dürli kartlary birikdirmek üçin kart birleşdirijisi bar.

Onda näme üçin birleşdirijileri ulanmaly?

Mysal üçin, PCB tagtasyny enjamyň içine birikdireniňde, aýlawy göni birikdirip bolýar, ýöne bu uzak işlemäge sebäp bolar.Bejeriş we beýleki işleriň ýykylmagy has köp wagt.Şeýle-de bolsa, birikdiriji ulanyp, aňsat we çalt “birikdirip” we “aýryp” bilersiňiz.Şonuň üçin köpçülikleýin önümçiligi, önümçiligi bölmek, abatlamak we abatlamak işlerini aňsatlyk bilen amala aşyryp biler.Periferiýa enjamlary bilen toruň arasyndaky interfeýs, elbetde, birmeňzeşdir.Enjamlaryň dürli görnüşi ösüp barýarka, birleşdirijileriň “birikdirip” we “aýryp” bilýän aňsatlygy aýrylmazdyr.


Iş wagty: Iýul-28-2022