• wunsd2

Metal möhürlemek üçin iň oňat çig maly nädip saýlamaly?

Metal möhürlemekde köp ulanylýan çig mal bar.Programmanyň özi adatça haýsy metallaryň möhürlenip biljekdigini kesgitlär.Möhürlemekde ulanylýan metallaryň görnüşleri:

 

Mis erginleri

Mis, dürli böleklere özbaşdak möhürlenip bilinýän arassa metal, ýöne erginleri üçin hem peýdalydyr.Mis erginlerine bürünç, bürünç, nikel kümüş we başgalar ýaly köpugurly metallar girýär.Bu köpugurlylyk mis we onuň erginlerini metal möhürlemek üçin iň oňat materiallara öwürýär.

 

Umumy maglumat

Mis erginleriniň hemmesi, geçirijilik, poslama garşylyk we antibakterial häsiýetler ýaly misiň iň meşhur häsiýetleriniň dürli derejelerine eýedir.Mis erginleri hem uçgun däl we magnit däl.

Şeýle-de bolsa, mis we mis erginleri köplenç güýç esasly ýa-da gurluş goldaw programmalary üçin gaty ýumşakdyr.Metallar aňsatlyk bilen egilip, döwülip ýa-da döwülip bilner, ýöne bu ýumşaklyk aňsat metal emele gelmegini hem aňsatlaşdyrýar.Mis erginleri çeýeligi sebäpli az kynçylyk bilen emele gelip, möhürlenip bilner we beýleki metallara garanyňda has inçe, inçe simlere uzalyp bilner.Diňe elektron we elektrik goşundylary üçin diýseň möhüm däl, mis erginleriniň asyl dizaýny takyklaýan çylşyrymly we çylşyrymly dizaýnlary aňsatlyk bilen saklap biljekdigini aňladýar.

 

Esasy aýratynlyklar

Mis erginleriniň özboluşly aýratynlyklary bar, olary köp sanly önümçilik, täjirçilik we sarp ediş goşundylary üçin köpugurly material edýär.Mis we onuň erginleri şu esasy aýratynlyklary paýlaşýarlar:

Poslama garşylyk. Mis we mis erginleri poslamaýar.Material gutaranda ýa-da emele gelende çalt özgerdýän inçe oksidlenen gatlagy emele getirýär.Käbir mis erginleri beýlekilere garanyňda poslama has çydamlydyr.

Bezeg özüne çekijisi. Mis erginleri dürli altyn we sary reňklerde bolýar.Bu olary binagärlik aýratynlyklary, sarp ediş harytlary we bezeg bölekleri üçin özüne çekiji edýär.
Süýümli metallar aňsatlyk bilen çekilip ýa-da inçe simlere emele gelip biler.Mis we mis erginleri, iň köp süýümli metallar bolup, olary sim we metal sapaklary üçin amatly edýär.

Arassalamak aňsat.Misiň tekiz bitirilmegi, esasanam poslama garşylygy bilen birleşdirilende arassalanmagy we arassalanmagy aňsatlaşdyrýar.Mis erginleri hem mikroblara garşy bolup, olary köp sanly lukmançylyk ýa-da azyk önümleri üçin amatly material saýlaýar.

Elektrik geçirijiligi.Kopper, adatça elektrik toguna pes garşylygy bilen bellidir.Mis erginleriniň köpüsiniň elektrik geçirijiligi az bolsa-da, elektronika we elektrik ulgamlarynda henizem gymmatly bolup biler.

Olaryň süýümliligi ýaly, mis erginleriniň çeýeligi materiallary işlemegi aňsatlaşdyrýar.Metallary aňsatlyk bilen egilip ýa-da ýönekeý ýa-da çylşyrymly şekillere basyp bolýar.
Daşky gurşawa ýetirilen zyýana garşylyk. Kopper UV şöhlelenmesine, sowuk temperaturalara we yssylyga sezewar bolanda görnüşini we aýratynlyklaryny saklaýar.Daşky gurşawyň täsiri sebäpli metal döwülmez ýa-da peselmez.

Smoothuwaş gutarmak.Mis erginleriniň abraziw ýa-da gödek däl görnüşi bar.Highokarky aragatnaşyk bölekleri üçin howpsuz bolmagy üçin onuň gyralaryny aňsatlaşdyryp bolýar.

Malylylyk geçirijiligi. Mis we mis erginleri az garşylyk bilen ýylylygy geçirýärler.Nahar bişirmek we iýmit gaýtadan işlemek materiallarynyň köpüsinde hatda ýylylygyň paýlanmagyny ýeňilleşdirmek üçin inçe mis ýa-da mis garyndysy bar.


Iş wagty: Mart-23-2022